Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB gerbia Jūsų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir į asmens duomenų apsaugą. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas asmenims naudojantis ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB valdoma interneto svetaine www.adaekspertai.lt (toliau – interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Mes siekiame užtikrinti asmens duomenų tvarkymo skaidrumą ir sąžiningumą.  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką ir suprastumėte, kaip ir kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų  valdytoju yra ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 9A-106, LT-09311 Vilnius, įmonės kodas: 304850650, PVM mokėtojo kodas: LT100012434210, el. paštas: ada.ekspertai@gmail.com.

Patvirtiname, kad interneto svetainės lankytojų duomenys bus tvarkomi laikantis galiojančių 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Tvarkydami asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo  atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679.

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS, KOKIU TEISINIU PAGRINDU REMIANTIS TVARKOME 

,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB tvarko tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums patys pateikiate. Jūsų asmens duomenų iš trečiųjų šalių nerenkame, išskyrus atvejį, kuomet informaciją, patvirtinančią Jūsų atliktą apmokėjimą, gausime iš mokėjimus administruojančio paslaugų teikėjo.

Tam, kad galėtume suteikti Jums mūsų interneto svetainėje nurodytas paslaugas, sutarties su Jumis vykdymo pagrindu, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, atstovaujamos organizacijos duomenis, paslaugos ir jos teikimo informaciją, apmokėjimo už paslaugą duomenis, kitus būtinus duomenis. Be to, šiuos duomenis, vykdydami teisės aktų įpareigojimus tvarkome ir buhalterinės apskaitos tikslais.

Tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų mums pateiktus paklausimus, prašymus, Jūsų sutikimu, tvarkome  Jūsų vardą, atstovaujamos organizacijos pavadinimą, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, paklausimo/prašymo turinį, IP adresą, paklausimo/prašymo išnagrinėjimo duomenis, kitus būtinus duomenis.

Tam, kad galėtume teikti mūsų paslaugas elektroniniu būdu, prašome Jūsų registruotis kaip mūsų paslaugų naudotoją. Šiuo atveju tvarkome Jūsų paskyros duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, prisijungimo vardą ir slaptažodį, užsakymų informaciją. Naudojantis BDAR dokumentų  formavimo paslauga, asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį ir registracija yra privaloma. Įsigyjant kitas paslaugas, registracija skirta Jūsų patogumui ir yra neprivaloma, o asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti.

Tam, kad prireikus galėtume spręsti su Jumis kilusius ginčus, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti teisėto intereso siekiant turėti ir išsaugoti tiek Jūsų, tiek mūsų veiksmų ir susitarimų įrodymus, pagrindu.

Tam, kad galėtumėme sudaryti sąlygas naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame?”. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis tvarkome taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, remdamiesi Jūsų sutikimu ir, siekdami teisėto mūsų intereso užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir paslaugų teikimą.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje svetainėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims be Jūsų sutikimo, išskyrus šiuos atvejus:

 • kai tai yra būtina teikiant paslaugas – mūsų partneriams, administruojantiems Jūsų vykdomus mokėjimus. Šiems partneriams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti.
 • valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems tretiesiems asmenims jeigu tai daryti mus įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai arba iškyla poreikis mums ginti savo interesus.

Asmens duomenis galime atskleisti savo duomenų tvarkytojams – pasirinktiems paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės tobulinimo, priežiūros ir  talpinimo, duomenų saugojimo paslaugas teikiantiems asmenims ir pan.). Šie paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko mūsų vardu ir tik pagal mūsų nurodymus.

KIEK LAIKO ASMENS DUOMENIS SAUGOME

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek tai yra būtina mūsų nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams arba tiek, kiek tai daryti mus įpareigoja teisės aktai.

Paslaugų teikimo tikslu, buhalterinės apskaitos tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime dešimt metų po paslaugos suteikimo.

Atsakymų į Jūsų paklausimus, prašymus pateikimo tikslu Jūsų asmens duomenis saugosime dvejus metus nuo atsakymo pateikimo dienos.

Elektroninių paslaugų teikimo tikslu Jūsų paskyros ir joje esantys duomenys saugomi trejus metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros.

Mūsų teisėtų interesų apsaugos tikslu Jūsų asmens duomenis saugosime dešimt metų po paslaugos suteikimo.

 Interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo laikotarpiu.

Pasibaigus nurodytiems asmens duomenų saugojimo terminams, Jūsų asmens duomenis sunaikinsime taip, kad jų nebūtų galima atstatyti.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI

Reglamentas (ES) 2016/679 Jums suteikia nemažai teisių. Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę:

 1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 3. reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
 4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 5. reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 6. atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 8. teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 9. apskųsti mūsų veiksmus ar neveikimą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūsų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytomis sąlygomis ir apimtimi.

Norėdami įgyvendinti aukščiau paminėtas teises dėl šioje Privatumo politikoje aprašyto asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į mus Privatumo politikoje nurodytais kontaktais pateikdami laisvos formos rašytinį prašymą bei patvirtindami savo tapatybę.

Prašyme turite nurodyti informaciją, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Asmens tapatybę galite patvirtinti šiais būdais:

 1. pateikdamas prašymą asmeniškai, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. pateikdamas prašymą paštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą arba kitu būdu leidžiančiu mums įsitikinti Jūsų tapatybe.

Reikalavimas patvirtinti savo asmens tapatybę nebus taikomas, jeigu kreipsitės dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu mums kils abejonių dėl Jūsų tapatybės arba jeigu Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją negalėsime nustatyti, galime paprašyti papildomosinformacijos, reikalingos tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateiksime Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėmės gavę prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime apie tokį pratęsimą ir nurodysime to priežastis.

Jeigu nuspręsime prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai informuosime, o Jūs tokį mūsų sprendimą galėsite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Interneto svetainėje gali būti mūsų partnerių, kitų trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju mes  nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų taikomus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų arba norėtumėte įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: A. Juozapavičiaus g. 9A-106, LT-09311

El. paštu: ada.ekspertai@gmail.com

Atnaujinta 2024-04-22

+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.